Selecteer een pagina
klachtenprocedure

STAP 1

Bespreek de klacht met de zorgboerin, rechtstreeks of met een vertrouwenspersoon.

 • Bespreek de klacht, op een rustig tijdstip, met de zorgboerin en maak een afspraak voor een gesprek over de klacht. Tijdens dit gesprek mogen er meerdere aanwezig zijn, bijvoorbeeld uw meest betrokkene of andere contactpersonen.
 • Of ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van de zorgboerderij.
  Dit is: Marie Verhage, Telefoon: 06 – 49 40 80 50, E-mail: info@nullbuyskerke.nl

Als u er met de zorgboerin, of met de vertrouwenspersoon niet uitkomt, kunt u naar stap 2 (de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg) of stap 3 (de erkende Geschillencommissie Landbouwzorg) gaan. U kunt deze stappen achtereenvolgens nemen (eerst naar de klachtencommissie en dan naar de geschillencommissie), maar u kunt stap 2 ook overslaan en direct naar de geschillencommissie stappen.


STAP 2

Dien een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg

Voor meer informatie over en het reglement van de Landelijke Klachtencommissie zie: https://www.iar.nl/klachtencommissie/

Schrijf een brief of E-mail naar de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg.
Vermeld in de brief:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en dat van uw wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die u helpt bij het maken van de brief;
 • De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie u een klacht indient;
 • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover u een klacht hebt;
 • De reden van de klacht;
 • Een beschrijving over wat al is ondernomen om tot een oplossing te komen;

Stuur de brief naar:
Stichting Geschillen in de Landbouw c.a. Klachtencommissie Landbouw en Zorg
Postbus 245, 6700 AE Wageningen
of e-mail: info@nulliar.nl

 • U kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Klachtencommissie.

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat u wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij of andere locatie op bezoek komt om meer informatie te vragen aan u en aan de zorgboerderij. Na een paar weken krijgt u bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan of de klacht inderdaad terecht is en welke dingen er zouden kunnen verbeteren.

Informatie over de klachtafhandeling kan ook telefonisch worden opgevraagd: 0317-424181

De behandeling van de klacht door de klachtencommissie brengt voor de klager geen kosten met zich mee.


STAP 3

Maak uw geschil aanhangig bij de Geschillencommissie Landbouwzorg

Voor meer informatie over en het reglement van de Geschillencommissie Landbouwzorg zie: https://www.iar.nl/geschillencommissie-landbouwzorg/

De Geschillencommissie kent een formelere procedure dan de Klachtencommissie. De Geschillencommissie neemt juridisch bindende beslissingen. Bij de Geschillencommissie kunt u bijvoorbeeld ook terecht met financiële claims.

Schrijf een brief of E-mail naar de Geschillencommissie Landbouwzorg.
Vermeld in de brief:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en dat van uw wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die u helpt bij het maken van de brief;
 • De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon met wie je een geschil hebt;
 • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van het geschil
 • Een beschrijving over wat al is ondernomen om tot een oplossing van het geschil te komen;

Stuur de brief naar:
Stichting Geschillen in de landbouw c.a. Geschillencommissie Landbouwzorg
Postbus 245, 6700 AE Wageningen
of e-mail: info@nulliar.nl

 • U kunt ook gebruik maken van een formulier dat te vinden is op de website van de Geschillencommissie.

De geschillencommissie Landbouwzorg gaat het geschil behandelen. Tot de procedure horen in elk geval het vragen van een schriftelijke reactie aan de zorgboer en een zitting, waarbij beide partijen het woord kunnen voeren.

Voordat de geschillencommissie Landbouwzorg uw geschil in behandeling kan nemen moet u eerst een depot storten van € 50. Na aanmelding van het geschil krijgt u hier meer informatie over. Na een paar weken krijg u bericht van de klachtencommissie. De commissie geeft dan aan wie gelijk heeft in het geschil.

 

PRIVACYVERKLARING

De zorgboerderij verwerkt alleen die gegevens die wettelijk en administratief nodig zijn voor het uitvoeren van de onderlinge overeenkomsten of een ander doel waarvoor toestemming is gegeven. Gegevens zullen niet aan derden worden gedeeld, tenzij het voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is om deze te delen. Er zal dan een verwerkingsovereenkomst getekend worden.

Gegevens kunnen te allen tijde opgevraagd, ingezien en indien nodig aangepast worden, maar niet verwijderd zolang deze nodig zijn voor de overeenkomst en de geldende bewaarplicht.


VERZAMELEN EN VASTLEGGEN GEGEVENS DEELNEMERS

Tijdens de intake geeft deelnemer of diens contactpersoon gegevens door. Al de gegevens worden opgeslagen in het cliëntenregistratie systeem “Ons” van Nedab. 5 dagen na aanvang van eerste zorgdag zal het zorgplan opgesteld worden. Het zorgplan is een belangrijk onderdeel van het dossier, hierin staat relevante achtergrond- informatie, de gestelde zorgdoelen met daarbij de acties, rapportages en de evaluaties. Gegevens zijn nodig voor de onderlinge contacten en om goede zorg te kunnen bieden.

Zorgboerderij Landleven is aangesloten bij stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid. (SZZ) (Cliëntadministratie). Door het zorgplan te accorderen, tekent men gelijktijdig voor de overeenkomst met de zorgboerderij en SZZ.( voorwaarden SZZ).

Door het gebruik van ‘Ons’ voor zorgdossier en zorgmail, voldoet de zorgboerderij aan de vereiste criteria bij het vastleggen of versturen van gevoelige informatie. Online is het mogelijk om via CarenZorgt, de planning, rapportages en zorgplannen in te zien. Berichten met gevoelige informatie kunnen via de familiecommunicatie in CarenZorgt beveiligd naar de zorgboerderij verstuurd worden.

Buitenom het programma “Ons” is er een aanwezigheidsregistratie op de computer. Dit is nodig om per dag een aanwezigheidsregistratie te hebben op papier, zowel van deelnemers als van medewerkers.

 

zorgboerderij

De Stoofhoeve

Gelegen op het eiland Tholen in Poortvliet.

voor ouderen met geheugenproblemen,
dementie, parkinson en NAH (niet aangeboren hersenletsel)

Contact

Marga ten Brink

Stoofstraat 48

4693 RA POORTVLIET

tel. 06-1421 5794

 

kvknummer: 74047779